mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Preczów oraz Strzyżowice

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm. )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzyżowice, Gmina Psary

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  1440/3 o  powierzchni 270 m² obręb Strzyżowice, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol ŁIII – łąka klasy III, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00018602/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Strzyżowice przy ulicy Szosowej. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprzez działkę przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna oraz  sieć  teletechniczna,  dodatkowo  w pobliżu granicy działki zlokalizowane są słupy energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z dnia 12.04.1995r. nr 12/95, okres wypowiedzenia wynosi  trzy miesiące.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, działka nr 1440/3, obręb Strzyżowice położona jest na terenie oznaczonym jako: 12R – tereny rolnicze.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł  ( słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100 ).

Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

2.  Wadium  w  wysokości  1 500,00 zł  ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100  )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  11 października 2021 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia  15 października  2021r. o godz. 12:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo,           upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

 


 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Preczów przy ul. Polnej 27, Gmina Psary

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  38 o  powierzchni 1974 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne,  symbol ŁIV – łąki trwałe, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049863/5,  działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek o powierzchni zabudowy: 76,00 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80% powierzchni zabudowy dla jednej kondygnacji: 60,80 m² , a kubatura około 243,20 m². Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Preczów,  przy ulicy Polnej 27, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty dość licznie samosiejkami drzew. W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości znajduje się zabudowa   wypoczynkowa    i    rekreacyjna    wraz  z  punktami     usługowymi     i   handlowymi.  Otoczenie  nieruchomości  stanowią  także  tereny  z    zielenią    wysoką,  zadrzewienia   oraz   nieruchomości      niezabudowane i niezagospodarowane. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej. Rok budowy budynku – przedwojenny.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów, zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Psary  nr  XLVII/370/2010  z dnia 29.09.2010 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 14MN i w części na tereny rolnicze – symbol planu 11R.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000,00 zł  (słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). Zbycie  nieruchomości  następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

2.  Wadium  w  wysokości  18 000,00 zł  ( słownie:  osiemnaście tysięcy złotych 00/100  )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do dnia 11 października 2021 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia   15 października  2021r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   (aktu notarialnego). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób (wspólników). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

 

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie