mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Nieruchomość do zbycia w drodze darowizny

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm. ) oraz zarządzenia nr 235/2021 Wojewody Śląskiego  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  w  formie  darowizny na rzecz Gminy Siewierz   nieruchomości  Skarbu  Państwa,  położonej  w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zawodzie

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do zbycia w drodze darowizny w trybie art.13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz   Gminy  Siewierz  nieruchomości   wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości Skarbu  Państwa  położonej  w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zawodzie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  752/5, o  powierzchni 33 m², obręb Wojkowice Kościelne, oznaczona użytkiem gruntowym   o   symbolu  RIVb –  grunty orne   dla  której  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00051669/1, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Wojkowice Kościelne przy ul. Zawodzie, blisko drogi krajowej DK86, w południowej części gminy Siewierz. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane są budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty  handlowo-usługowe.  Nieruchomość  położona  jest  w pierwszej linii zabudowy od pasa drogi publicznej. Rejon, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się niskim stopniem zurbanizowania.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Uchwała nr XLVI/416/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wojkowice Kościelne i Wrężyn, Gmina Siewierz.

Przeznaczenie terenu : 01KDL – droga publiczna klasy lokalnej.

 

CENA NETTO NIERUCHOMOŚCI:  13 208,00 zł 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu realizacji inwestycji drogowej – rozbudowa drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych oraz jej utrzymywania.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od     10.09.2021r.          do  22.10.2021r.

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17 ( I piętro ),  zamieszczeniu na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono:   10.09.2021r

 

Zdjęto …………………….

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie