mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz. U z 2020r. poz.1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVJI/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 931m2, opisanej w księdze wieczystej nr K.AlB/00022438/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo - handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno - usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi - tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działki przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową, i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazocicągu.

 

Zgodnie ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY - symbol planu 3 UPo.

Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowo­ - usługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ,,B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium w wysokości   30.000,00zl (trzydzieści tysięcy złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpózniej do dnia 06.09.2021r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656

2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą, dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie pózniej niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 10.09.2021r. o godz. 10.00w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 118 (I piętro).

Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście  lub przez pełnomocnika.  Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorący udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegającemu przedłożeniu komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty Sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl Z dokumentacji dot. przedmiotu i warunków przetargu można zapoznać się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pok6j 113; tel. 032 3680784.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości położonej w Mierzęcicach

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego położona jest w Mierzęcicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 203/2, obręb Boguchwałowice o powierzchni całkowitej 4968m2, oznaczona użytkiem gruntowym (N) – nieużytki 1875m2, (LsV) – lasy 1418m2, (B) – tereny mieszkaniowe 1675m2, opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00058511/8 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Mierzęcicach w okolicy zalewu Boguchwałowice. Stanowi teren w części zabudowany kioskiem spożywczym będącym własnością osób trzecich.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/215/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze drogi istniejącej – symbol w planie 1 KDD oraz na terenie urządzeń obsługi komunikacyjnej (parking samochodowy) – symbol w planie KS.

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi oraz magazynowo-składowy

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 70m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 4,92 zł netto/m2 na m-c na cel handlu i usług oraz 2,21 zł netto/m2 na m-c na cel magazynowo-składowy. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 30 sierpnia każdego roku na podstawie zbiorczej faktury

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński
przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w Czeladzi.   

                               
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

CEL DZIERŻAWY: magazynowo-składowy – 180 m2
                               droga dojazdowa – 153 m2
                   

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 333m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacjiw Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres  21 dni.


                                                                                                                                                                                                                            STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 228/21 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi przy ul. Niwa.
Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.    

                              
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

CEL DZIERŻAWY: magazynowo-składowy – 50 m2
                               droga dojazdowa – 306 m2
                               parking – 80m2

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 436m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd oraz 1,40 zł/m2 netto miesięcznie za parking. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 


                                                                                                                                                                                                                   STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                   SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.       

                           
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4/273, obręb Będzin o powierzchni całkowitej 753m2 (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi teren zielony.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

CEL DZIERŻAWY: rekreacja
        
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 55m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,50 zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

                               

                                                                                                                                                                                                                      STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                      SEBASTIAN SZALENIEC

 

    

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie