mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26.07.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.08.2021 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiat.bedzin.pl.

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz
w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:


a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz §  40  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

ZAWIADAMIA

 

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru Powiatu Będzińskiego.

 

Wyłożenie nastąpi w terminie:

od 23.08.2021r.   do 10.09.2021r.

w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - w godz. 730 do 1700, wtorek, środa, czwartek -
w godz. 730 do 1530 , piątek - w godz. od 730 do 1400

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Ignacego Krasickiego 17.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, które zostaną udokumentowane w formie protokołu.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Będzinie posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od dnia 10.09.2021 r. rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń, po czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia uwagi czy zastrzeżenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz sposobie ich  rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Strony zainteresowane wglądem do projektu operatu opisowo-kartograficznego proszone są o posiadanie przy sobie  dokumentami tożsamości ze zdjęciem, umożliwiającym identyfikację osoby.

W imieniu właścicieli (władających) mogą występować odpowiednio upoważnieni przedstawiciele posiadający pisemne pełnomocnictwo, przy czym dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do listy osób obecnych na wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, przypomina się zainteresowanym właścicielom nieruchomości z terenu Powiatu Będzińskiego o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W  tej nietypowej i trudnej dla nas sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkim których dotyczy niniejsze zawiadomienie, w związku z tym mile widziane byłoby wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego z pracownikiem tut. urzędu. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 pod nr telefonu 32 36 80 760 do 763, 767,768.

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba

GEODETA POWIATOWY

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

 

 

 

UCHWAŁA NR 79/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości.

 

Na  podstawie  art.32  ust.2  pkt 3 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz. U.   z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art.13 ust.1, art. 25b i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 kwietnia 2022r. przeznaczyć do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie lokale użytkowe  o łącznej  powierzchni 411 m2, w tym 306m2 na powierzchnię biurową a 105m2 na powierzchnię magazynową, usytuowane  na  parterze   budynku   Starostwa   Powiatowego   w Będzinie   przy   ul.   Ignacego   Krasickiego   17,   zgodnie   z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Ustalić stawkę czynszu z tytułu najmu w wysokości 22 zł/m2 netto za powierzchnię biurową i 14 zł/m2

netto za powierzchnię magazynową.

§ 3. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec......................................

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk..............................

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ..........................................

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

Członek Zarządu: Marek Rajca ..................................................


 

 

Załącznik do uchwały

Nr 79/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości lokalowe położone przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie

 

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Lokale użytkowe o łącznej pow. 411m2 położone są w budynku przy ul. Ignacego  Krasickiego 17 w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką 20/11 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,4466 ha, obręb Będzin, oznaczoną  użytkiem  gruntowym    o symbolu Bi – inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00037310/7. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący roszczenia wobec Powiatu Będzińskiego o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości objętej niniejsza księgą wieczystą na warunkach określonych w akcie notarialnym będącym podstawą wpisu niniejszego roszczenia. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który stanowi własność Spółki Geatin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego. Przeznaczone do oddania w najem lokale użytkowe o pow. 411m2 usytuowane są na parterze budynku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzoną Uchwałą nr XLVI/855/2009 z dnia 30.11.2019r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod teren usług publicznych (symbol planu 6UP).

 

CEL NAJMU: pomieszczenia biurowe i magazynowe

 

POWIERZCHNIA NAJMU: pomieszczenia biurowe: 306m2

                                     pomieszczenia magazynowe: 105m2

 

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU: 3 lata

 

MIESIĘCZNA  WYSOKOŚĆ  OPŁATY  Z  TYTUŁU  NAJMU:  22  zł/m2   netto  pow. biurowej i 14 zł/m2 netto pow. magazynowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek

według  obowiązującej  stawki.  Wysokość  czynszu  może  raz  w  roku  ulec  podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 20 dnia każdego miesiąca

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Wywieszono……………….

Zdjęto………………………


 

UZASADNIENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąca dotychczasowym najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni 411m2, usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie, wystąpiła z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu.

Lokale wykorzystywane są przez ARiMR do prowadzenia działalności na rzecz rolników z terenu Powiatu Będzińskiego.

Dotychczasowa umowa najmu zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.03.2022r. Z uwagi na wewnętrzne procedury obowiązujące w ARiMR decyzje w sprawie kontynuacji umowy najmu muszą być podjęte przed terminem jej wygaśnięcia.

Dochód z najmu zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 78/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

 

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu

nieruchomości

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.        z 2020 r. poz. 920), art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), oraz Uchwały nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca  2021r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gruntowej  położonej   w Wojkowicach, Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Będzińskiego przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Wojkowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer  89/3  o pow.  0,0445  ha  zapisaną  w księdze  wieczystej  nr  KA1B/00012944/9  Sądu  Rejonowego   w Będzinie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

 

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec........................................

 

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk...............................

 

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ...........................................

 

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

 

Członek Zarządu: Marek Rajca ...................................................


 

Załącznik do uchwały Nr 78/21

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

informuje

o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działka  nr  89/3   o  pow.  0,0445  ha,  obręb  Żychcice,  oznaczona  użytkiem  gruntowym   o symbolu S-RV i S-RIVb - sady, grunty orne, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00012944/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt  zbliżony  do  bardzo  wydłużonego  prostokąta  –  szerokość  działki  około  5m.  Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT      w wysokości 23%.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16.07.2021r. do dnia 27.08.2021r.

3. Szczegółowych    informacji    udziela    Biuro    Gospodarki   Nieruchomościami    Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

wywieszono.........................................

zdjęto...................................................

 


 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr XXVI/312/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. wyraziła zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dochód ze sprzedaży zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 188/21 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Preczów

 

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Preczów przy ul. Polnej 27 Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  38 o  powierzchni 1974 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne,  symbol ŁIV – łąki trwałe, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049863/5,  działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek o powierzchni zabudowy: 76,00 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80% powierzchni zabudowy dla jednej kondygnacji: 60,80 m² , a kubatura około 243,20 m². Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Preczów,  przy ulicy Polnej 27, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty dość licznie samosiejkami drzew. W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości znajduje się zabudowa   wypoczynkowa    i    rekreacyjna    wraz  z  punktami     usługowymi     i   handlowymi.  Otoczenie  nieruchomości  stanowią  także  tereny  z    zielenią    wysoką,  zadrzewienia   oraz   nieruchomości      niezabudowane i niezagospodarowane. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej. Rok budowy budynku – przedwojenny.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów, zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Psary  nr XLVII/370/2010  z dnia 29.09.2010 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 14MN i w części na tereny rolnicze – symbol planu 11R.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  180 000,00 zł 

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od     02.07.2021     do   13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wywieszono: …………………..                                                                    

 

Zdjęto: …………………….

 

 
 
 
 

   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 192/21 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzyżowice

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Strzyżowice, Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  1440/3 o  powierzchni 270 m² obręb Strzyżowice, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol ŁIII – łąka klasy III, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00018602/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Strzyżowice przy ulicy Szosowej. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprzez działkę przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna oraz  sieć  teletechniczna,  dodatkowo  w pobliżu granicy działki zlokalizowane są słupy energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z dnia 12.04.1995r. nr 12/95, okres wypowiedzenia wynosi  trzy miesiące.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, działka nr 1440/3, obręb Strzyżowice położona jest na terenie oznaczonym jako: 12R – tereny rolnicze.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  15 000,00 zł 

Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od  02.07.2021      do 13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

Wywieszono: …………….

 

Zdjęto: …………………

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie