mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY



OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: Część nieruchomość gruntowej położonej w Siewierzu oznaczonej numerem działki 885/3 o pow. całkowitej 0,2919ha, obręb Wojkowice Kościelne, oznaczonej użytkiem gruntowym dr-drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00081626/7. Własność: Powiat Będziński. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regatyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w stosunku do innych działek. Dział IV wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa do dzierżawy część nieruchomości stanowi teren poza pasem drogowym drogi powiatowej 4754S - ul.Marcinków.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Siewierz–Uchwała NrXLIX/315/2002 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 marca 2002r.przedmiotowa działka leży na terenie komunikacji dróg dojazdowych - symbol planu KD.

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki wykorzystywanej na cele rekreacyjne.

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 121 m2

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1,10zł netto/m2 na m-c.

Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynsz umoże raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie.


Wywieszono: 12.05.2021 r.
Zdjęto: ..............................

 

 

 

BGN-I.680.7.2019

Będzin, dnia 11.05.2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o  wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

Działając na podstawie art.  36 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2021 r.  poz. 735) w związku z art. 6a oraz art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że wyznacza nowy termin do dnia 31.03.2022 r. załatwienia sprawy dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ”  w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśniam, że z uwagi na konieczność zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, pozwalającego na wydanie decyzji rozstrzygającej w sprawie oraz mając na uwadze przepis art. 10 Kpa zgodnie z którym organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

 

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

Pouczenie

 

  1. Zgodnie z art. 36 Kpa:

§  1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

§  2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 

2. Zgodnie z art. 37 Kpa:

§  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§  2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§  3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

§  4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

§  5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

§  6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

§  7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

§  8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Siewierzu.

                          

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Siewierzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 496/6, obręb Żelisławice o powierzchni całkowitej 458m2, stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00058738/5 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Żelisławicach przy ul. Przyszłości. Stanowi teren, który w części zabudowany jest budynkiem mieszkalnym, będącym własnością osób trzecich.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XX/158/2000 z dnia 25 kwietnia 2000r. ze zmianami przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki wykorzystywanej na cele rekreacyjne i mieszkaniowe.

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 140m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1,10zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………                                                             STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

 

                                                                                            


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński
przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w  Będzinie.   

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2102/4, obręb Łagisza o powierzchni całkowitej 364m2,stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00030474/5 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Łagiszy przy ul. Gzichowskiej, stanowi teren przemysłowy w zorganizowanej całości gospodarczej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/950/2020 rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010r. (Dz.U woj. Śląskiego Nr 123 poz. 1974 z dnia 07 lipca 2010 roku) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW ORAZ ZABUDOWY USŁUGOWEJ – symbol planu 1.P-U

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki wykorzystywanej na cele handlowo-usługowe, przemysłowe i magazynowo-składowe.

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 364 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1,50zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………                                                   STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                     SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) w związku z art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn.zm )  oraz  zarządzenia  nr 112/21  Wojewody  Śląskiego  z  dnia 12  kwietnia  2021 r.  w  sprawie  udzielenia  zgody  Staroście Będzińskiemu  na  zbycie  udziału  Skarbu  Państwa  w  prawie  własności   nieruchomości,  położonej  w Będzinie

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybieprzetargu, udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Będzinie, Gmina Będzin.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka nr  5/5 k.m. 35 o powierzchni 0,0437 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol  Bi  –   inne   tereny   zabudowane,    dla    której   Wydział   Ksiąg   Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00018106/5. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Właścicielem nieruchomości jest  Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych: właściciele wyodrębnionych lokali niemieszkalnych ( garaży ).

Budynek transportu i łączności (garaż) o powierzchni użytkowej 18 m2, usytuowany w kompleksie garażowym wybudowanym około 2000r.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa będąca  własnością  Skarbu  Państwa,  położona  w Będzinie, przy ul. 11 Listopada posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z 12 lokali garażowych. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, teletechnika, ciepłociąg.   Lokal   garażowy   zlokalizowany   jest   w   budynku   parterowym   o konstrukcji murowanej. Instalacje wewnętrzne: energia  elektryczna.  Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  18 m2.  Część  działki nr 5/5 (  udział   w gruncie wynoszący 1/12) o powierzchni 39 m2, objęta jest umową dzierżawy z dn.30.07.2018r. Garaż nr 10 posadowiony na działce stanowi własność dzierżawcy.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zatwierdzonym uchwałą nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca  2018 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu – J18.KSg – teren garaży.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA NETTO UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI:  12.855,00 zł

Do  ceny   udziału   w   nieruchomości   uzyskanej   w   przetargu   doliczony   zostanie   podatek   VAT  w wysokości 23%. Cena udziału w nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 25% ceny brutto nieruchomości  ustalonej  w  przetargu ( płatna  w  całości  przed  zawarciem  umowy  oddania  gruntu  w użytkowanie wieczyste). Opłata roczna z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 1% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna może  być  aktualizowana  na  skutek  zmiany  wartości  gruntów  w okresach nie krótszych niż 3 lata.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Udział 1/12 w nieruchomości gruntowej oddawany będzie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu .  Pierwsza opłata  z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalona na podstawie ceny uzyskanej w przetargu  płatna  jest  w  całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego  w Będzinie.
  2. Wartość składnika budowlanego posadowionego na części działki znacznie przekracza wartość udziału wynoszącego 1/12 części zajętej na ten cel działki, co stanowi przesłankę do zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
  3. Dla nieruchomości w dniu 17.06.1999r. wydano pozwolenie na budowę garaży nr WA/Bn/7351/89/99.
  4. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  5. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od   07.05.2021    do  18.06.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

Wywieszono:  07.05.2021r.

 

Zdjęto: ………………………..

 

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Będzin, dnia 19.04.2021 r.

 

BGN-I.680.7.2019                                                                                      

 

 O G Ł O S Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania

 

Działając na podstawie art.  61 §1 i  §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2020 r.  poz. 256 ze zm.), w związku
z art. 6a oraz art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych
do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

            Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

         Kierownik Biura

          Gospodarki Nieruchomościami

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie