mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem 1.01.2021 r. zmienią się stawki opłat za materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym stosowany do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie system teleinformatyczny do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych oraz rejestrów ODGiK wraz z modułem i.KERG do zdalnej obsługi prac geodezyjnych zostanie wyłączony w dniu 31.12.2020 r. o godz. 12:00 (czwartek). Ponowne uruchomienie systemu planowane jest w dniu 04.01.2021 r. (poniedziałek).

Za powstałe utrudnienia w okresie aktualizacji oprogramowania przepraszamy.

 

 

Geodeta Powiatowy

Jadwiga Zięba

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia nr 339/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 04.11.2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.    

                              

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 obręb Będzin, o powierzchni całkowitej 1739m2,stanowiącej użytek (B) – tereny mieszkaniowe  arkusz mapy 15, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do działki numer 13/33. Ponadto, widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. W dziale IV Księgi wieczystej widnieje nieaktualny wpis dotyczący wykreślonych hipotek.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 72,45 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,40 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz  w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

 


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.         

                         

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:   

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY:  255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 359/20 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/3, obręb Będzin  o powierzchni całkowitej 215m2,stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00052396/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomości znajduje się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej – Alei Kołłątaja w Będzinie.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja zatwierdzoną uchwałą nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U.Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 1399 z dnia 14 maja 2010r.) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: Teren drogi głównej – symbol 1 KD-G 2/2

 

CEL DZIERŻAWY: teren pod reklamę

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 3m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 55,00zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 348/20 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod garaż i drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: pod garaż 20m2

droga dojazdowa do garażu 255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,50 zł/m2 netto miesięcznie za grunt pod garażem oraz 0,30 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI Stowarzyszenia Kate Dream Team w CzeladziNIP:  6252458718
REGON:  365586900
Ewidencja KS: KS 45

Likwidację rozpoczęto w dniu 30.11.2020r. Likwidatorami są Anna Oszkiel i Katarzyna Nowak.

Dane kontaktowe: tel. 510 424 527 oraz 503 585 176, adres: 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 26b/12

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI  Klubu Sportowo Rekreacyjnego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie


NIP:  6252464877
REGON:  369697185
Ewidencja KS:  KS 47

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/ 2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie, z dnia 21.11.2020, w sprawie postawienia o likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została Likwidacja Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie. Likwidatorem jest Justyna Roguska. Likwidator wskazuje, że według jej wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.


Ewentualne roszczenia prosimy składać do 16.12.2020r.


Dane kontaktowe: tel. 508364783, adres: 42-500 Będzin ul. Mieszka I 3/8.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust.1a i 69 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) oraz zarządzenia nr 314/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość gruntową, zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Będzinie, obręb Łagisza, przy ul. Dąbrowskiej.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr 2804/32 o powierzchni 20 m², obręb Łagisza, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00058886/8, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: osoba fizyczna.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Będzin, obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona i posiada dość ograniczony dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny inwestycyjne – usługowo – produkcyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojedynczej jednorodzinnej. Na nieruchomości znajduje się część budynku, którego pozostała część położona jest na działce sąsiedniej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin, z dniem 01.01.2004 r. utracił ważność i na tym obszarze gmina nie posiada planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30.09.2013 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Mn-1 – tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI: 4.375,00 zł

Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości: 1.375,00 zł.

Kwota pozostała do zapłaty: 3.000,00 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. od  04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie