mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31.12.2021 r., informujemy, że od dnia 01.12.2021r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów.

 

Do końca grudnia (tj. 31.12.2021r.) będzie możliwość zalogowania się do skrzynki kontaktowej, odebrania oraz pobrania z niej pism.

 

Od 01.01.2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, a dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki.

 

Jednocześnie zachęcamy do załatwia spraw urzędowych przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

  1. położonej w gminie Czeladź, oznaczonej numerem geodezyjnym: 62/3o powierzchni 0.1993 ha, k.m. 6, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z ułożeniem sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 160PE i sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 63PE w związku z  realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (dalej zamiennie n/c) Ø160PE oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø63PE wraz z budową przyłączy gazowych n/c Ø40 PE (6 szt.) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Szpitalnej w Czeladzi”;
  2. położonej w gminie Sławków, obręb Sławków, oznaczonej numerem geodezyjnym: 1880/4 o powierzchni 0.1514 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę SRP Sławków ul. Szymanowskiego” .

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 17 września 2021r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

                                                                                     Z up. Starosty Będzińskiego

                        Iwona Fabiszak

                                                                                                 Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

 

CEL DZIERŻAWY:  magazynowo-składowy – 20 m2

                            droga dojazdowa – 153 m2

                                 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 173m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

 

                                                                                                                                             STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

 

 


 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4/196, obręb Będzin o powierzchni całkowitej 1276m2 (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury, stanowi drogę dojazdową oraz teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla terenu przedmiotowej działki dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił ważność i na tym terenie gmina nie ma planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2013 r., które jednakże nie jest aktem prawa miejscowego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ – symbol literowy U-2

 

CEL DZIERŻAWY: boksy śmietnikowe

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 36m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2 zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

                                                                                                                             STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

 


                                                               

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm. ) oraz zarządzenia nr 235/2021 Wojewody Śląskiego  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  w  formie  darowizny na rzecz Gminy Siewierz   nieruchomości  Skarbu  Państwa,  położonej  w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zawodzie

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do zbycia w drodze darowizny w trybie art.13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz   Gminy  Siewierz  nieruchomości   wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości Skarbu  Państwa  położonej  w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zawodzie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  752/5, o  powierzchni 33 m², obręb Wojkowice Kościelne, oznaczona użytkiem gruntowym   o   symbolu  RIVb –  grunty orne   dla  której  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00051669/1, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Wojkowice Kościelne przy ul. Zawodzie, blisko drogi krajowej DK86, w południowej części gminy Siewierz. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane są budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty  handlowo-usługowe.  Nieruchomość  położona  jest  w pierwszej linii zabudowy od pasa drogi publicznej. Rejon, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się niskim stopniem zurbanizowania.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Uchwała nr XLVI/416/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wojkowice Kościelne i Wrężyn, Gmina Siewierz.

Przeznaczenie terenu : 01KDL – droga publiczna klasy lokalnej.

 

CENA NETTO NIERUCHOMOŚCI:  13 208,00 zł 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu realizacji inwestycji drogowej – rozbudowa drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych oraz jej utrzymywania.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od     10.09.2021r.          do  22.10.2021r.

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17 ( I piętro ),  zamieszczeniu na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono:   10.09.2021r

 

Zdjęto …………………….

 

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm. )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzyżowice, Gmina Psary

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  1440/3 o  powierzchni 270 m² obręb Strzyżowice, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol ŁIII – łąka klasy III, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00018602/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Strzyżowice przy ulicy Szosowej. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprzez działkę przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna oraz  sieć  teletechniczna,  dodatkowo  w pobliżu granicy działki zlokalizowane są słupy energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z dnia 12.04.1995r. nr 12/95, okres wypowiedzenia wynosi  trzy miesiące.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, działka nr 1440/3, obręb Strzyżowice położona jest na terenie oznaczonym jako: 12R – tereny rolnicze.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł  ( słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100 ).

Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

2.  Wadium  w  wysokości  1 500,00 zł  ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100  )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  11 października 2021 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia  15 października  2021r. o godz. 12:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo,           upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

 


 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Preczów przy ul. Polnej 27, Gmina Psary

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  38 o  powierzchni 1974 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne,  symbol ŁIV – łąki trwałe, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049863/5,  działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek o powierzchni zabudowy: 76,00 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80% powierzchni zabudowy dla jednej kondygnacji: 60,80 m² , a kubatura około 243,20 m². Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Preczów,  przy ulicy Polnej 27, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty dość licznie samosiejkami drzew. W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości znajduje się zabudowa   wypoczynkowa    i    rekreacyjna    wraz  z  punktami     usługowymi     i   handlowymi.  Otoczenie  nieruchomości  stanowią  także  tereny  z    zielenią    wysoką,  zadrzewienia   oraz   nieruchomości      niezabudowane i niezagospodarowane. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej. Rok budowy budynku – przedwojenny.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów, zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Psary  nr  XLVII/370/2010  z dnia 29.09.2010 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 14MN i w części na tereny rolnicze – symbol planu 11R.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000,00 zł  (słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). Zbycie  nieruchomości  następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

2.  Wadium  w  wysokości  18 000,00 zł  ( słownie:  osiemnaście tysięcy złotych 00/100  )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do dnia 11 października 2021 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia   15 października  2021r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   (aktu notarialnego). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób (wspólników). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020r. poz.1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, Uchwały Nr 78/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

 

       ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, obręb Żychcice opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta – szerokość działki około 5m. Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000,00 zł netto (czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium w wysokości 4.500,00zł (cztery tysiące pięćset złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 05.10.2021r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.                 W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg odbędzie się dnia 11.10.2021r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl  i www.bip.powiat.bedzin.pl 

Z dokumentacją dot. przedmiotu i warunków przetargu można zapoznać się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

 

                                                                       w imieniu Zarządu Powiatu Będzińskiego:

                                                                       Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

                                                                       Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie