mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust.1a i 69 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) oraz zarządzenia nr 314/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość gruntową, zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Będzinie, obręb Łagisza, przy ul. Dąbrowskiej.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr 2804/32 o powierzchni 20 m², obręb Łagisza, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00058886/8, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: osoba fizyczna.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Będzin, obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona i posiada dość ograniczony dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny inwestycyjne – usługowo – produkcyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojedynczej jednorodzinnej. Na nieruchomości znajduje się część budynku, którego pozostała część położona jest na działce sąsiedniej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin, z dniem 01.01.2004 r. utracił ważność i na tym obszarze gmina nie posiada planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30.09.2013 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Mn-1 – tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI: 4.375,00 zł

Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości: 1.375,00 zł.

Kwota pozostała do zapłaty: 3.000,00 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. od  04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie