mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH –

KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ BĘDZIŃSKIEGO


STAROSTA BĘDZIŃSKI

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych -

biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami


1.Rzeczoznawcy  majątkowi,  ubiegający  się  o  wpis  na  Listę  składają  następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych  prowadzonych  przez  Starostę  Będzińskiego (Załącznik  nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),
2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) kopię aktualnej polisy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie prowadzonej działalności,
5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie  ostatnich  3  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  o  wpis  na  Listę, rzeczoznawca majątkowy (nie firma), wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów  szacunkowych  wymaganych  w  postępowaniach  administracyjnych opisanych w § 1 zarządzenia,
6) oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

Zarządzenia Nr  6/2021 Starosty Będzińskiego z dnia 4  lutego  2021r. w  sprawie utworzenia listy  rzeczoznawców  majątkowych - kandydatów  na  biegłych  w postępowaniach administracyjnych  prowadzonych  przez  Starostę Będzińskiego  w zakresie  działania  Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy, które dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty  Urzędowe oraz  Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.


Wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami należy przesłać do dnia  17  lutego  2021 r. za pośrednictwem  polskiej  placówki  pocztowej na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul.  Ignacego  Krasickiego  17,  42-500 Będzin.


O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje  data nadania w polskiej placówce pocztowej kompletnego wniosku. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego  w  Będzinie, stanowiący  załącznik do regulaminu  określającego  zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – zarządzenie Nr 6/2021  Starosty Będzińskiego z dnia 4 lutego 2021 r. Powołanie rzeczoznawcy majątkowego  następować  będzie  w  drodze  postanowienia wydanego na podstawie art. 123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U.2020 poz.256 z późn. zm.). Wszelkich informacji  w  niniejszej  sprawie  udzielają  pracownicy  Biura  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80782lub (32) 36 80781.
Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biuro Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie