mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Starosta Będziński

 

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość gruntową usytuowaną w Siewierzu.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Siewierzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 226/2, obręb Gołuchowice o powierzchni całkowitej 54311m2,stanowiąca użytek (RIII 45065 m2) – grunty orne, (PsIII 373 m2) – pastwiska trwałe, (RIVb 8873m2) opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00077810/3 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo i tereny pojedynczej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla  nieruchomości    brak   jest   obowiązującego   miejscowego   planu   zagospodarowaniaprzestrzennego. Zgodnie z zapisami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” działka nr 226/2 zlokalizowana jest na terenach:

 

-   obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – kompleksy rolne,

-    obszary pozostałe  -  adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami niewywołującymi kolizji z funkcją terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego.

 

 

CEL DZIERŻAWY: uprawy rolne

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 54311m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,10zł/m2rocznie.Wysokość czynszumoże raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 31 marca każdego roku.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie

 

Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                           STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wywieszono 05.03.2021r.

 

Zdjęto…………………………

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Starosta Będziński

 

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość gruntową usytuowaną w Siewierzu.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Siewierzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 226/2, obręb Gołuchowice o powierzchni całkowitej 54311m2,stanowiąca użytek (RIII 45065 m2) – grunty orne, (PsIII 373 m2) – pastwiska trwałe, (RIVb 8873m2) opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00077810/3 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo i tereny pojedynczej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dla  nieruchomości    brak   jest   obowiązującego   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” działka
nr 226/2 zlokalizowana jest na terenach:

 

-   obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – kompleksy rolne,

-    obszary pozostałe - adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcją terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego.

 

 

CEL DZIERŻAWY: uprawy rolne

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 54311m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,10zł/m2rocznie.Wysokość czynszumoże raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 31 marca każdego roku.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie

 

Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                    STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

                                                                                                                                    SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wywieszono 05.03.2021r.

 

Zdjęto…………………………

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Starosta Będziński

 

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 191/4, obręb Będzin o powierzchni

całkowitej 177m2,stanowiąca użytek (Bi) – inne tereny zabudowane, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014110/8 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomości o pow. 30m2 zabudowana jest obiektem handlowo-usługowym stanowiącym własność osób trzecich. Pozostała część nieruchomości stanowi teren przyległy.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście zatwierdzonym uchwałą nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz.U.Woj. Śląskiego z dnia 05 lipca 2018r., poz. 4325) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej – symbol planu F4.MW-U

 

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi, droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: handel i usługi30m2droga dojazdowa 35m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 5,50zł netto/m2miesięcznieza teren podhandel i usługi, 0,60 zł netto/m2 miesięcznie za teren na drogę dojazdową . Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                     STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

                                                                                                                                    SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

Wywieszono 05.03.2021

 

Zdjęto…………………………


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/21 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Barlickiego

 

Starosta Będziński

 

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

 

Działka numer 1494/46 o powierzchni 1197m2, stanowiąca użytek (Bz) – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Działka numer 1494/47 o powierzchni 457 m2, stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe. Działki opisane w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Barlickiego. Stanowi teren przy Wspólnocie Mieszkaniowej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie przeznaczonym pod: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 1MW).

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod boksy śmietnikowe

                                droga dojazdowa

                                parking

 

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 16 m2– pod boksy śmietnikowe

123,76 m2 – na drogę dojazdową

160,24 m2 – na parking

 

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2zł/ m2netto miesięcznieza grunt podboksami śmietnikowymi, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową, 0,50 zł/m2 miesięcznie za parking. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz zamieszcza się go na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                     STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

                                                                                                                    SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wywieszono 05.03.2021r.

 

Zdjęto…………………………


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/21 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Barlickiego

 

Starosta Będziński

 

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

 

Działka numer 1494/46 o powierzchni 1197m2, stanowiąca użytek (Bz) – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Działka numer 1494/47 o powierzchni 457 m2, stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe. Działki opisane w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Barlickiego. Stanowi teren przy Wspólnocie Mieszkaniowej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie przeznaczonym pod: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 1MW).

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod boksy śmietnikowe

                                droga dojazdowa

                                parking

 

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 16 m2– pod boksy śmietnikowe

123,76 m2 – na drogę dojazdową

160,24 m2 – na parking

 

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2zł/ m2netto miesięcznieza grunt podboksami śmietnikowymi, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową, 0,50 zł/m2 miesięcznie za parking. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz zamieszcza się go na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                                                                STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

                                                                                                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wywieszono 05.03.2021r.

 

Zdjęto…………………………

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie