mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) w związku z art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn.zm )  oraz  zarządzenia  nr 112/21  Wojewody  Śląskiego  z  dnia 12  kwietnia  2021 r.  w  sprawie  udzielenia  zgody  Staroście Będzińskiemu  na  zbycie  udziału  Skarbu  Państwa  w  prawie  własności   nieruchomości,  położonej  w Będzinie

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybieprzetargu, udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Będzinie, Gmina Będzin.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka nr  5/5 k.m. 35 o powierzchni 0,0437 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol  Bi  –   inne   tereny   zabudowane,    dla    której   Wydział   Ksiąg   Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00018106/5. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Właścicielem nieruchomości jest  Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych: właściciele wyodrębnionych lokali niemieszkalnych ( garaży ).

Budynek transportu i łączności (garaż) o powierzchni użytkowej 18 m2, usytuowany w kompleksie garażowym wybudowanym około 2000r.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa będąca  własnością  Skarbu  Państwa,  położona  w Będzinie, przy ul. 11 Listopada posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z 12 lokali garażowych. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, teletechnika, ciepłociąg.   Lokal   garażowy   zlokalizowany   jest   w   budynku   parterowym   o konstrukcji murowanej. Instalacje wewnętrzne: energia  elektryczna.  Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  18 m2.  Część  działki nr 5/5 (  udział   w gruncie wynoszący 1/12) o powierzchni 39 m2, objęta jest umową dzierżawy z dn.30.07.2018r. Garaż nr 10 posadowiony na działce stanowi własność dzierżawcy.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zatwierdzonym uchwałą nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca  2018 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu – J18.KSg – teren garaży.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA NETTO UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI:  12.855,00 zł

Do  ceny   udziału   w   nieruchomości   uzyskanej   w   przetargu   doliczony   zostanie   podatek   VAT  w wysokości 23%. Cena udziału w nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 25% ceny brutto nieruchomości  ustalonej  w  przetargu ( płatna  w  całości  przed  zawarciem  umowy  oddania  gruntu  w użytkowanie wieczyste). Opłata roczna z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 1% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna może  być  aktualizowana  na  skutek  zmiany  wartości  gruntów  w okresach nie krótszych niż 3 lata.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Udział 1/12 w nieruchomości gruntowej oddawany będzie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu .  Pierwsza opłata  z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalona na podstawie ceny uzyskanej w przetargu  płatna  jest  w  całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego  w Będzinie.
  2. Wartość składnika budowlanego posadowionego na części działki znacznie przekracza wartość udziału wynoszącego 1/12 części zajętej na ten cel działki, co stanowi przesłankę do zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
  3. Dla nieruchomości w dniu 17.06.1999r. wydano pozwolenie na budowę garaży nr WA/Bn/7351/89/99.
  4. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  5. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od   07.05.2021    do  18.06.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

Wywieszono:  07.05.2021r.

 

Zdjęto: ………………………..

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie