mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Ogłoszenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

 

BGN-I.680.7.2019

Będzin, dnia 11.05.2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o  wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

Działając na podstawie art.  36 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2021 r.  poz. 735) w związku z art. 6a oraz art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że wyznacza nowy termin do dnia 31.03.2022 r. załatwienia sprawy dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ”  w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśniam, że z uwagi na konieczność zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, pozwalającego na wydanie decyzji rozstrzygającej w sprawie oraz mając na uwadze przepis art. 10 Kpa zgodnie z którym organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

 

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

Pouczenie

 

  1. Zgodnie z art. 36 Kpa:

§  1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

§  2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 

2. Zgodnie z art. 37 Kpa:

§  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§  2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§  3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

§  4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

§  5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

§  6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

§  7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

§  8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie