mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Będzińskiego przeznaczonej do zbycia

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA


na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Będzinie.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Działka nr 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 0,0931 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu Bi - inne tereny zabudowane, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00022438/2. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego.

Własność: Powiat Będziński.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w Będzinie, obręb Będzin, na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo-handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno-usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi – tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY – symbol planu 3 UPo.
Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowousługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.
Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.


CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

DODATKOWE INFORMACJE:
1.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)
2.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 28.05.2021r. do dnia 09.07.2021r.
3.Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie