mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 188/21 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Preczów

 

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Preczów przy ul. Polnej 27 Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  38 o  powierzchni 1974 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne,  symbol ŁIV – łąki trwałe, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049863/5,  działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek o powierzchni zabudowy: 76,00 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80% powierzchni zabudowy dla jednej kondygnacji: 60,80 m² , a kubatura około 243,20 m². Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Preczów,  przy ulicy Polnej 27, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty dość licznie samosiejkami drzew. W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości znajduje się zabudowa   wypoczynkowa    i    rekreacyjna    wraz  z  punktami     usługowymi     i   handlowymi.  Otoczenie  nieruchomości  stanowią  także  tereny  z    zielenią    wysoką,  zadrzewienia   oraz   nieruchomości      niezabudowane i niezagospodarowane. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej. Rok budowy budynku – przedwojenny.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów, zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Psary  nr XLVII/370/2010  z dnia 29.09.2010 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 14MN i w części na tereny rolnicze – symbol planu 11R.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  180 000,00 zł 

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od     02.07.2021     do   13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wywieszono: …………………..                                                                    

 

Zdjęto: …………………….

 

 
 
 
 

   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 192/21 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzyżowice

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Strzyżowice, Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  1440/3 o  powierzchni 270 m² obręb Strzyżowice, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol ŁIII – łąka klasy III, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00018602/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Strzyżowice przy ulicy Szosowej. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprzez działkę przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna oraz  sieć  teletechniczna,  dodatkowo  w pobliżu granicy działki zlokalizowane są słupy energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z dnia 12.04.1995r. nr 12/95, okres wypowiedzenia wynosi  trzy miesiące.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, działka nr 1440/3, obręb Strzyżowice położona jest na terenie oznaczonym jako: 12R – tereny rolnicze.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  15 000,00 zł 

Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od  02.07.2021      do 13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

Wywieszono: …………….

 

Zdjęto: …………………

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie