mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem

 

UCHWAŁA NR 79/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości.

 

Na  podstawie  art.32  ust.2  pkt 3 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz. U.   z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art.13 ust.1, art. 25b i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 kwietnia 2022r. przeznaczyć do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie lokale użytkowe  o łącznej  powierzchni 411 m2, w tym 306m2 na powierzchnię biurową a 105m2 na powierzchnię magazynową, usytuowane  na  parterze   budynku   Starostwa   Powiatowego   w Będzinie   przy   ul.   Ignacego   Krasickiego   17,   zgodnie   z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Ustalić stawkę czynszu z tytułu najmu w wysokości 22 zł/m2 netto za powierzchnię biurową i 14 zł/m2

netto za powierzchnię magazynową.

§ 3. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec......................................

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk..............................

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ..........................................

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

Członek Zarządu: Marek Rajca ..................................................


 

 

Załącznik do uchwały

Nr 79/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości lokalowe położone przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie

 

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Lokale użytkowe o łącznej pow. 411m2 położone są w budynku przy ul. Ignacego  Krasickiego 17 w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką 20/11 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,4466 ha, obręb Będzin, oznaczoną  użytkiem  gruntowym    o symbolu Bi – inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00037310/7. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący roszczenia wobec Powiatu Będzińskiego o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości objętej niniejsza księgą wieczystą na warunkach określonych w akcie notarialnym będącym podstawą wpisu niniejszego roszczenia. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który stanowi własność Spółki Geatin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego. Przeznaczone do oddania w najem lokale użytkowe o pow. 411m2 usytuowane są na parterze budynku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzoną Uchwałą nr XLVI/855/2009 z dnia 30.11.2019r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod teren usług publicznych (symbol planu 6UP).

 

CEL NAJMU: pomieszczenia biurowe i magazynowe

 

POWIERZCHNIA NAJMU: pomieszczenia biurowe: 306m2

                                     pomieszczenia magazynowe: 105m2

 

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU: 3 lata

 

MIESIĘCZNA  WYSOKOŚĆ  OPŁATY  Z  TYTUŁU  NAJMU:  22  zł/m2   netto  pow. biurowej i 14 zł/m2 netto pow. magazynowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek

według  obowiązującej  stawki.  Wysokość  czynszu  może  raz  w  roku  ulec  podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 20 dnia każdego miesiąca

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Wywieszono……………….

Zdjęto………………………


 

UZASADNIENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąca dotychczasowym najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni 411m2, usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie, wystąpiła z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu.

Lokale wykorzystywane są przez ARiMR do prowadzenia działalności na rzecz rolników z terenu Powiatu Będzińskiego.

Dotychczasowa umowa najmu zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.03.2022r. Z uwagi na wewnętrzne procedury obowiązujące w ARiMR decyzje w sprawie kontynuacji umowy najmu muszą być podjęte przed terminem jej wygaśnięcia.

Dochód z najmu zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie