mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

Wykaz osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Będzin, dnia 06.08.2021 r.

 

BGN-I.680.7.2019                                                                                      

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Starosta Będziński informuje, że w terminie ustalonym przez tut. organ do składania wniosków ww. sprawie  tj. od 08.08.2019 r. do 31.03.2021 r. do tut. Starostwa wpłynęło jedynie 12 wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o status udziałowca we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w  trybie ww. przepisów.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że niezależnie od ilości złożonych wniosków tut.  organ  ma  obowiązek  ustalić  wszystkie  osoby  uprawnione  do udziału we Wspólnocie, pismem z dnia 05.08.2021 r. przesłano do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „ Nadzieja” w Mierzęcicach listę osób, które złożyły wnioski w aktualnym postępowaniu  (lista nr 1) oraz listę osób, które ubiegały się o status  osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (lista nr 2) w celu:

- przeanalizowania czy osoby znajdujące się na liście nr 1  posiadają gospodarstwa rolne
i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia i również ww. okresie korzystały ze wspólnoty,

- przeanalizowania listy nr 2 pod kątem potencjalnie możliwych udziałowców, którzy nie złożyli wniosków w celu udowodnienia swoich praw do wspólnoty w trybie art. 6a o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

- sporządzenia  listy osób którym przysługuje status osoby uprawnionej do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6a  ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wraz z określeniem wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w myśl art. 9 ww. ustawy (ustaloną listę udziałowców należy zatwierdzić uchwałą).

 

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie