mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2021r. poz.1899) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, Uchwały Nr 78/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

 

       ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, obręb Żychcice

opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta – szerokość działki około 5m. Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00 zł netto (czterdzieści tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

2.Wadium w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 107.12.2021r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

3.Przetarg odbędzie się dnia 15.12.2021r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 (I piętro).

 

4.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

 

5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

 

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

 

7. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 11.10.2021r.

 

8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

 

9. Ogłoszenie o II przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

 

10. Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

w imieniu Zarządu Powiatu Będzińskiego:

                                                                       Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

                                                                       Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.    

                              

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 1 i 7, o powierzchni łącznej 7433m2, arkusz mapy 54 stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00039611/1 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/855/2009 z dnia 30.11.2009r. Rady Miejskiej Będzina przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

 

CEL DZIERŻAWY:   magazynowo-składowy – 175 m2   handel i usługi – 25m2    droga dojazdowa – 160 m2

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 360m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 5,50 zł/m2 netto za część handlowo-usługową oraz 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                                                                                                          STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                          SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Siewierzu

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Siewierzu przy ul. Jeziornej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 8059/2 o powierzchni całkowitej 300m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00064842/2 Sądu Rejonowego w Zawierciu. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym w stosunku do innej działki. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Siewierzu przy ul Jeziornej, jest niezagospodarowana porośnięta zielenią.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz, przyjętym Uchwałą XVI/196/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dn. 29.10.2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz-dzielnicy Jeziorna przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolami:

- 8KDW – tereny drogi wewnętrznej

- 2ZUS – tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji

- KP - tereny parkingu

- KDZ – tereny drogi publicznej klasy”zbiorczej”

 

 

CEL DZIERŻAWY: drogi dojazdowe

                                  

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 35m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,45 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                       STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                      SEBASTIAN SZALENIEC

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości usytuowane w  Sławkowie, obręb Dębowa Góra.                                  

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:     

         

1) Część nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 143/2,142/5,140/2 obręb Dębowa Góra o powierzchni łącznej 2411m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 1751m2 oraz użytek (Ls) – lasy 660m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00023615/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 109/3 obręb Dębowa Góra o powierzchni 17270m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 12986m2 oraz użytek (Ls) – lasy 4284m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00025419/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

3) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 106/3 i 106/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 39262 m2, stanowiącej użytek  (tr) – tereny różne 37663m2 oraz użytek W (grunty pod rowami) 1599m2, opisanej w księdze wieczystej nr  KA1D/00025418/9 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

4) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 104/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 2573m2 stanowiącej użytek (tr) – tereny różne, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00031471/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Dębowej Górze, stanowi teren po byłym torowisku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa, przyjętym Uchwałą XLVII/477/10 z dn. 26.03.2010r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki leżą na terenie oznaczonym symbolami:

- 4-49.PG – tereny kopalń piasku

- 4-49.PG– tereny kopalń piasku

- 4-49.ZL – lasy

Ww. działki wchodzą w granicę obszaru górniczego – symbol planu OG

 

 

CEL DZIERŻAWY: działalność wydobywcza – 8529m2  drogi dojazdowe – 880m2

                       

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 9409m2

 

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 30.000,00 netto/rok za działki przeznaczone na działalność wydobywczą oraz 0,45 zł/m2 netto miesięcznie za działki przeznaczone na drogi dojazdowe  Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  czynsz miesięczny do 25 dnia każdego miesiąca, czynsz roczny do 31 marca każdego roku

                                            

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

  

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1864/40, obręb Grodziec o powierzchni całkowitej 1084m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczący ograniczonych praw rzeczowych dotyczące innych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Grodźcu przy ul. Barlickiego, w części stanowi wewnętrzną drogę dojazdową oraz teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości utracił ważność. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TERENY NISKIEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – symbol literowy Mn-2

 

CEL DZIERŻAWY: parking na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 150m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,50zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                 SEBASTIAN SZALENIEC

 


 

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020r. poz.1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

 

       ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 931m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00022438/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo-handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno-usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi – tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26.Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY – symbol planu 3 UPo

Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

 

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260.000,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.Wadium w wysokości 26.000,00zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 18.11.2021r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.                 W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3.Przetarg odbędzie się dnia 23.11.2021r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 (I piętro).

4.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 10.09.2021r.

8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

9. Ogłoszenie o II przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

10. Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

 

                                                                       za Zarząd Powiatu Będzińskiego:

                                                                       Sebastian Szaleniec – Starosta Będziński

                                                                       Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będzińsk

 

i

 

 

 

 

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 311/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 września 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Czeladź

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybieprzetargu nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Czeladź, obręb Czeladź.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 

 Działka  nr  87/1 o  pow. 515 m², obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III oraz działka nr 71/5  o  pow. 289 m², karta mapy 25, obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III,  dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00055165/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomości   przeznaczone  do  zbycia  położone  są  w  Czeladzi,  pomiędzy  ulicami    Będzińską i Gdańską. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny usługowe częściowo zabudowane, tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują  się  obiekty  usługowo-handlowe wielkopowierzchniowe,  centra  logistyczne,  bazy,  składy  i magazyny. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Będzińskiej i Gdańskiej, które są drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej dobrej jakości. Dojazd do otoczenia korzystny. Działka nr 87/1 ma kształt nieregularny mocno wydłużony – działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne, sieć teletechniczna oraz wodociągowa. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Działka nr 71/5 ma kształt nieregularny mocno wydłużony - działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 3,5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji.              

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Obecnie dla terenu obejmującego działki nr 87/1 i nr 71/5 k.m. 25 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjęty Uchwałą nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020r., a przedmiotowe działki znajdują się w „terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2- symbol planu 7U/UC”.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 87/1 :  75 000,00 zł 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 71/5 :  45 000,00 zł

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomości   sprzedawane   będą   w   drodze   przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 08.10.2021r. do 19.11.2021r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium Powiatu Będzińskiego dla najzdolniejszych uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu będzińskiego oraz dla najzdolniejszych studentów zamieszkujących gminy powiatu będzińskiego.

 

Przypominamy, że składane wnioski powinny być kompletne, a wszelkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia wystawione w języku obcym powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, tel. 32 368 07 14.

 

Regulamin dostępny tu: powiat.bedzin.pl/oswiata-menu/stypendia-menu

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie