mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Będzin, dnia 06.08.2021 r.

 

BGN-I.680.7.2019                                                                                      

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Starosta Będziński informuje, że w terminie ustalonym przez tut. organ do składania wniosków ww. sprawie  tj. od 08.08.2019 r. do 31.03.2021 r. do tut. Starostwa wpłynęło jedynie 12 wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o status udziałowca we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w  trybie ww. przepisów.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że niezależnie od ilości złożonych wniosków tut.  organ  ma  obowiązek  ustalić  wszystkie  osoby  uprawnione  do udziału we Wspólnocie, pismem z dnia 05.08.2021 r. przesłano do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „ Nadzieja” w Mierzęcicach listę osób, które złożyły wnioski w aktualnym postępowaniu  (lista nr 1) oraz listę osób, które ubiegały się o status  osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (lista nr 2) w celu:

- przeanalizowania czy osoby znajdujące się na liście nr 1  posiadają gospodarstwa rolne
i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia i również ww. okresie korzystały ze wspólnoty,

- przeanalizowania listy nr 2 pod kątem potencjalnie możliwych udziałowców, którzy nie złożyli wniosków w celu udowodnienia swoich praw do wspólnoty w trybie art. 6a o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

- sporządzenia  listy osób którym przysługuje status osoby uprawnionej do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6a  ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wraz z określeniem wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w myśl art. 9 ww. ustawy (ustaloną listę udziałowców należy zatwierdzić uchwałą).

 

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary            

                      
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działki numer 1554 i 1496/1 obręb Dąbie o powierzchni łącznej 7099m2 stanowiące użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00058643/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Dąbie. Działki stanowią drogi wewnętrzne.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/367/2010 z dnia 29 września 2010r., - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2010r. nr 243 poz. 3686 działka numer 1554 k.m.7 przeznaczona jest w części na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1KDD1/2 i w części na tereny dróg wewnętrznych – symbol planu 12KDW, a działka numer 1496/1 k.m.7 jest przeznaczona na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1 KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,7099 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                                         STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                        SEBASTIAN SZALENIEC


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary      

                            
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 637 obręb Malinowice o powierzchni łącznej  529m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00047586/5. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Malinowice. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/369/2010 z dnia 29 września 2010r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Psary Nr XXX/339/2017 z dnia 15 maja 2017r.,Nr XXXI/353/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXVII/270/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. – tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2021r.poz. 3537 przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny drogi publicznej o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 6KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,0529 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                            STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary      

                            
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 875 obręb Sarnów o powierzchni łącznej 1542m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00060720/4. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Sarnów. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/398/2010 z dnia 28 października 2010r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Psary Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., – tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2015r.                  poz. 5824 przedmiotowa działka przeznaczona jest w części na tereny dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 9KDD1/2, w części na tereny rolnicze – symbol planu 17R i w części na tereny rolnicze – łąki i pastwiska – symbol planu 20RZ.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,1542 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                               STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                              SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz. U z 2020r. poz.1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVJI/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 931m2, opisanej w księdze wieczystej nr K.AlB/00022438/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo - handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno - usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi - tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działki przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową, i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazocicągu.

 

Zgodnie ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY - symbol planu 3 UPo.

Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowo­ - usługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ,,B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium w wysokości   30.000,00zl (trzydzieści tysięcy złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpózniej do dnia 06.09.2021r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656

2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą, dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie pózniej niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 10.09.2021r. o godz. 10.00w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 118 (I piętro).

Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście  lub przez pełnomocnika.  Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorący udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegającemu przedłożeniu komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty Sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl Z dokumentacji dot. przedmiotu i warunków przetargu można zapoznać się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pok6j 113; tel. 032 3680784.

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie