mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości położonej w Mierzęcicach

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego położona jest w Mierzęcicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 203/2, obręb Boguchwałowice o powierzchni całkowitej 4968m2, oznaczona użytkiem gruntowym (N) – nieużytki 1875m2, (LsV) – lasy 1418m2, (B) – tereny mieszkaniowe 1675m2, opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00058511/8 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Mierzęcicach w okolicy zalewu Boguchwałowice. Stanowi teren w części zabudowany kioskiem spożywczym będącym własnością osób trzecich.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/215/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze drogi istniejącej – symbol w planie 1 KDD oraz na terenie urządzeń obsługi komunikacyjnej (parking samochodowy) – symbol w planie KS.

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi oraz magazynowo-składowy

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 70m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 4,92 zł netto/m2 na m-c na cel handlu i usług oraz 2,21 zł netto/m2 na m-c na cel magazynowo-składowy. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 30 sierpnia każdego roku na podstawie zbiorczej faktury

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński
przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w Czeladzi.   

                               
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

CEL DZIERŻAWY: magazynowo-składowy – 180 m2
                               droga dojazdowa – 153 m2
                   

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 333m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacjiw Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres  21 dni.


                                                                                                                                                                                                                            STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 228/21 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi przy ul. Niwa.
Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.    

                              
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części stanowi teren przemysłowy zabudowany obiektami budowlanymi. Część nieruchomości stanowi drogę dojazdową do obiektów.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U”

CEL DZIERŻAWY: magazynowo-składowy – 50 m2
                               droga dojazdowa – 306 m2
                               parking – 80m2

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 436m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,30 zł/m2 netto miesięcznie za nieruchomość na cel magazynowo-składowy, 0,60 zł/m2 netto miesięcznie za dojazd oraz 1,40 zł/m2 netto miesięcznie za parking. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 


                                                                                                                                                                                                                   STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                   SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.       

                           
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4/273, obręb Będzin o powierzchni całkowitej 753m2 (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi teren zielony.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

CEL DZIERŻAWY: rekreacja
        
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 55m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,50 zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

                               

                                                                                                                                                                                                                      STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                      SEBASTIAN SZALENIEC

 

    

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26.07.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.08.2021 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiat.bedzin.pl.

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz
w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:


a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie