mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie w dniach 09-10.03.2017r. przebywa na urlopie.

WIRiNW – II.6845.0001.2017

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)    o powierzchni 16,65 m2(parter – budynek biurowy)

b)    o powierzchni 25,34 m2(parter – budynek biurowy)

c)    o powierzchni 21,25 m2(parter – budynek biurowy). Lokal przechodni, jest możliwość połączenia z lokalem o powierzchni 16,65 m2 lub/i  z lokalem o powierzchni 25,34 m2

d)    o powierzchni 21,03 m2(I piętro – budynek biurowy)

e)    o powierzchni 13,21 m2(I piętro – budynek biurowy)

 1. hala przemysłowa o powierzchni 208,71 m2 usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 23 lutego 2017r. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

Starosta Będziński

     wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje,

że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

               przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

 

 

Ogłoszenie

 

         Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

informuje o zamiarze zezwolenia na udostępnienie, w drodze decyzji, nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb ewidencyjny Sławków, oznaczonej jako działka numer 84 o powierzchni 0,2935 ha,
w związku z remontem napowietrznych linii kablowych SN 20 kV PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów, realizowanym jako inwestycja p.n.: „Remont linii napowietrzno kablowych SN PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów”.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do ww. nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami – Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu pod numerem (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, poniedziałek
w godzinach 7.30-17.00, piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości.

 

 

Starosta Będziński

     wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  informuje,

że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

               przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie