mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

WIRiNW – II.6845.0018.2016

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)     o powierzchni 16,65 m2(parter – budynek biurowy)

b)     o powierzchni 25,34 m2(parter – budynek biurowy)

c)     o powierzchni 21,25 m2(parter – budynek biurowy). Lokal przechodni, jest możliwość połączenia z lokalem o powierzchni 16,65 m2 lub/i  z lokalem o powierzchni 25,34 m2

d)     o powierzchni 21,03 m2(I piętro – budynek biurowy)

 

      2. hala przemysłowa o powierzchni 208,71 m2 usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11

 

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 6 grudnia 2016r. 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

 

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z ze zm.) oraz  art.  61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.).

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o podjęciu z dniem 27.09.2016 r. postępowania odszkodowawczego w trybie przepisów art. 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r.  nr  193 poz. 1194 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia  05.08.2015r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1590) w stosunku do 3/4 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w gm. Bobrowniki obręb Siemonia ozn. nr 681/1 o powierzchni całkowitej 0,0035 ha k.m. 9.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego nr 9.2011 z dn. 10.10.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – budowa ulicy Jaworznik”, sprostowanej postanowieniami nr WA-Bob.6740.2.001.2011.AN z dnia: 15.02.2012 r., 01.03.2012 r., 19.09.2012 r., 30.10.2012 r. i stała się z mocy prawa własnością Gminy Bobrowniki.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Wzywa się wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, żeby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły swoje prawa na piśmie i złożyły stosowne dowody.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny z  Referatem Gospodarki Nieruchomościami pod numerem: 32 36 80 784 we wtorek, w środę, w czwartek w godzinach: 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, w piątek w godzinach: 7.30- 14.00.

W związku z realizacją decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.09.2016 roku nr 498, w dniach od 17 do 21 października 2016 roku na terenie Gminy Bobrowniki, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świerklaniec, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dzików.

 

Informacji szczegółowych udziela Monika Pasterak - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu  i ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Świerklaniec pod numerem 662 016 879.

 

Inwentaryzacja, prowadzona metodą pędzeń próbnych obejmie także teren Nadleśnictwa Siewierz.

 

 

 

Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 08.08.2016 r. Starosty Będzińskiego

w sprawie procedury wydawania zezwolenia na wejście w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany.

Co to jest afrykański pomór świń?


Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).


W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem: 

http://www.wetgiw.gov.pl/asf

 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?


U świń mogą pojawić się następujące objawy:

 • liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 • drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty wypływ z nosa;
 • wypływ z worka spojówkowego;
 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
 • niedowład zadu;
 • objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
 • ronienia.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?


Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

 

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 

ZAPAMIĘTAJ!!!


Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane

upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz

produktów pozyskiwanych od świń.


                                                                                                                                                                   Główny Lekarz Weterynarii

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie