mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Jak nas poinformował pismem z dnia 19.10.2015r. Prezes Stowarzyszenia Kupców w Czeladzi z siedzibą przy ul. Szpitalnej 21/24 znajduje się ono w likwidacji. W terminie trzech miesięcy wzywa się wierzycieli i dłużnków do zgłaszania roszczeń na adres stowarzyszenia bądź pod telefonem 515 080 539.

WIiR – II.6845.0023.2015

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni biurowej w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokal biurowy o powierzchni 20,03 m2 usytuowany w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11
  (I piętro – budynek biurowy);

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie;
 3. biznes plan.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 7. września 2015r. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych lokali udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

D E C Y Z J A

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Na podstawie art. art. 104, 49, 268a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. art. 6 ust.2, 124b ust.1, 2  oraz 118a ust.2, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518),

 

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, reprezentowanej przez Pana Jakuba Maternę - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa  1, 35-105  Rzeszów,

 

o r z e k a m

 

1.Zezwolić na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej  w gminie Będzin ozn. nr 157/2 o powierzchni 0,3125 ha  k.m. 43 obręb Czeladź, zapisanej w jednostce rejestrowej ewidencji gruntów i budynków nr 1777, KW nr KA1B/00010868/8, Spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, w celu wykonania czynności związanych z remontemlinii elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego  pn.: Modernizacja linii 110 kV  Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka, na okres  6 miesięcy, licząc od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Obszar zajęcia gruntu pod pas techniczny w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej  dla działki ozn. nr 157/2  wynosi  0,0213 ha.

Zakres zajęcia gruntu pod pas techniczny przedstawiony został  na mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

 

2. Zobowiązać TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, do przywrócenia nieruchomości opisanej w punkcie 1  niniejszej decyzji do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z remontem linii elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego  pn.: Modernizacja linii 110 kV  Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka.

 

 u z a s a d n i e n i e

 

Wnioskiem z dnia 27 stycznia 2015 r.  znak WT3/BBI/396/2015 Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, reprezentowana przez Pana Jakuba Maternę - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa  1, 35-105  Rzeszów, wystąpiła o  „wydanie  na podstawie art. 124b w związku z art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji zezwalającej na wejście i wjazd na nieruchomość ozn. nr  157/2 o   powierzchni   0,3125 ha    k.m. 43   obręb   Czeladź,  gmina  Czeladź,  dla   której   nie  jest

- 2 -

prowadzona księga wieczysta, Spółce TAURON Dystrybucja S.A. w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka,  w zakresie określonym w załączniku mapowym.

      W uzasadnieniu  wniosku stwierdzono, iż:

- „TAURON Dystrybucja S.A., jako operator sieci dystrybucyjnej, zobowiązany jest na podstawie  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U.  z 1997 r. nr 54 poz. 348 ze zm.) do „zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej”.  TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczony został na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze  określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Zgodnie z art. 9c ust. 3 Prawa energetycznego operator systemu dystrybucyjnego stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności  dostarczania  energii elektrycznej                i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego  elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV. Odpowiada również za eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. W związku  z powyższym TAURON Dystrybucja S.A., zamierza realizować przedsięwzięcie polegające na „Remoncie linii  110 kV Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka”. Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie funkcjonujących  od kilkudziesięciu lat napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV relacji Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), przez remont należy rozumieć „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż  użyto w stanie pierwotnym”. Planowany remont linii napowietrznych relacji  Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka nie zmieni w żadnym stopniu ich podstawowych parametrów technicznych (napięcie znamionowe, długość linii). Pozwoli jedynie na odtworzenie stanu pierwotnego pomimo, że do przeprowadzenia remontu  wykorzystane  zostaną wyroby budowlane inne (przewody robocze, izolatory, elementy konstrukcyjne słupów) niż użyto kilkadziesiąt lat temu do budowy wspomnianych linii. Linie 110 kV Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka zostały wybudowane w roku 1968. Remont linii umożliwi  dalszą ich eksploatację  oraz przyczyni się do zwiększenia pewności  i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz wyeliminuje zagrożenia związane z przekroczeniem zdolności przesyłowych linii ze względu na przyłączenie nowych jednostek wytwórczych w EC Katowice. Brak możliwości  przeprowadzenia   remontu   skutkować  będzie  pozostawieniem

istniejących linii dystrybucyjnych o znaczeniu krajowym w niezmienionym, mocno wyeksploatowanym stanie. Wariant ten jest wyjątkowo niekorzystny pod względem społecznym i ekonomicznym, gdyż zaniechanie koniecznego remontu linii  może spowodować zakłócenie równowagi i pewności zasilania całej aglomeracji katowickiej w przypadku wystąpienia, bardzo prawdopodobnej awarii na linii 110 kV  relacji Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka. Brak remontu linii  spowoduje pogorszenie  pewności zasilania za pośrednictwem stacji elektroenergetycznych: Łagisza, Katowice, w tym wielu zakładów  przemysłowych i wielkopowierzchniowych   placówek handlowych.

 

- 3 -

Prace remontowe na linii 110 kV  relacji Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka będą bardzo dobrze zorganizowane, albowiem przyjęto, że terminy prowadzenia robót budowlanych zostaną dostosowane do cyklu wegetacji roślin i okresów rozrodczych zwierząt. Składowanie materiałów przeznaczonych do remontu linii odbywać się będzie poza

okolicami każdego słupa. Większość materiałów  służących do remontu linii zostanie dostarczona jedynie w okolice słupów, na których przewiduje się wymianę izolatorów czy naprawę fundamentów, co niewątpliwie zmniejszy istotny sposób uciążliwości dla środowiska prac remontowych. Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne.

Prace związane z przedmiotową inwestycją mają charakter prac remontowych. Na działce ozn. nr 157/2  k.m. 43 obręb Czeladź, gmina Czeladź planowana jest: wymiana przewodów fazowych linii elektroenergetycznej wraz z przewodem odgromowym, ustawienie i przejazd  maszyn koniecznych do naciągu przewodów, wymiana łańcuchów izolatorów”;

-„remont linii elektroenergetycznej jest inwestycją celu publicznego, kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego regionu, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”;

- „zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów nieruchomości oznaczonej numerem 157/2 o powierzchni 0,3125 ha  k.m. 43 obręb Czeladź, gmina Czeladź, stanowi własność Józefa Radziszewskiego i Stanisławy Radziszewskiej. Sposób użytkowania nieruchomości jest zgodny z załączonymi do wniosku wypisami z rejestru gruntów. Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Będzinie, V  Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej. Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ  właściciel  nieruchomości Józef Wyględacz nie żyje. Z uzyskanych informacji z Sądu Rejonowego w Będzinie  wynika, iż Józef Radziszewski i Stanisław Radziszewski nie żyją i nie toczyło się postępowanie spadkowe po ww. osobach;

- powierzchnia zajęcia gruntu pod pas techniczny dla działki 157/2 wynosi 0,0213 ha.

Do powołanego na wstępie wniosku załączone zostały:

- wydruk krajowego rejestru sądowego przedsiębiorców  nr KRS: 0000073321,  w którym figurują Piotr Kołodziej, Marek Kleszczyński odpowiednio jako prezes zarządu i wiceprezes  zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, według stanu na dzień 28 maja 2014 r.;

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktu notarialnego z dnia 4 grudnia 2012r.  Rep. A nr 9454/2012,  w  którym prezes zarządu  Piotr Kołodziej, wiceprezes  zarządu

Marek Kleszczyński upełnomocnili Jana Burzej do działania w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie;

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię pełnomocnictwa nr 51/N7/2013  spisanego w Będzinie w  dniu 17 października 2013 r.,  w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Jan Burzej, upoważnia do działania Pana Jakuba Maternę;

- wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r., w którym działka oznaczona numerem 157/2 o powierzchni 0,3125 ha  k.m. 43 obręb Czeladź,  zapisana jest w jednostce rejestrowej nr 1777, jako własność Józefa  Radziszewskiego syna Władysława i Stanisławy Radziszewskiej córki Andrzeja i Zofii. W rejestrze tym brak jest adnotacji odnośnie numeru księgi wieczystej, zbioru dokumentów bądź innego dokumentu świadczącego o własności;

- wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 sporządzony w dniu 22 stycznia 2015 r., z naniesionymi granicami działki ozn. nr 157/2  k.m. 43 obręb Czeladź,

- 4 -

- załącznik z dnia 2 października 2014 r.- mapa w skali 1:1000 zatytułowana „Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka” obejmująca teren działki ozn. nr 157/2 o powierzchni 0,3125 ha k.m. 43  obręb Czeladź,  gmina Czeladź, na  której  zaznaczono:

• kolorem czerwonym przebieg linii elektroenergetycznej 110 kV Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka,

• kolorem żółtym pas techniczny linii 9m o powierzchni 0,0213 ha

• kolorem niebieskim szerokość  pasa  technicznego linii 9m

• stanowiska i opisy słupów istniejących  kolorem czarnym;

- skrócony odpis aktu  zgonu  z dnia 16 stycznia 2015 r. nr 323/2001 Urzędu Stanu Cywilnego  w  Sosnowcu potwierdzający fakt, że Józef Radziszewski syn Władysława i Antoniny zmarł 12 lutego 2001 r.  w  Sosnowcu;

- skrócony odpis aktu  zgonu  z dnia 16 stycznia 2015 r. nr 539/1997 Urzędu Stanu Cywilnego  w  Czeladzi potwierdzający fakt, że Stanisława Radziszewska córka Andrzeja i Zofii marła 14 grudnia 1997 r.  w  Czeladzi;

- pismo z dnia  23 stycznia 2015 r.  I L.dz. 48/15 Sądu Rejonowego w Będzinie Wydziału I Cywilnego, w którym stwierdzono, że po sprawdzeniu w skorowidzach alfabetycznych I Ns w  latach 2001 – 2014 nie figuruje nazwisko zmarłego Radziszewskiego Józefa;

- informacja o sprawdzeniu, na stronie internetowej http://www.rejestry.net.pl Krajowej Rady Notarialnej,  czy sporządzony został przez Kancelarię Notarialną „Akt Poświadczenia  Dziedziczenia” na nazwisko nieżyjącego Radziszewskiego Józefa, zamieszkałego w Czeladzi. W Rejestrze tym nie odszukano aktu poświadczenia dziedziczenia dotyczącego ww. osoby;

- pismo z dnia  23 stycznia 2015 r.  I L.dz. 59/15 Sądu Rejonowego w Będzinie Wydziału I Cywilnego, w którym stwierdzono, że po sprawdzeniu w skorowidzach alfabetycznych I Ns w  latach 1997 – 2015 nie figuruje nazwisko zmarłej Radziszewskiej Stanisławy;

- informacja o sprawdzeniu, na stronie internetowej http://www.rejestry.net.pl Krajowej Rady Notarialnej,  czy sporządzony został przez Kancelarię Notarialną „Akt Poświadczenia  Dziedziczenia” na nazwisko nieżyjącej Radziszewskiej Stanisławy, zamieszkałej w Czeladzi. W Rejestrze tym nie odszukano aktu poświadczenia dziedziczenia dotyczącego ww. osoby.

 

Prawo własności  może zostać ograniczone wyłącznie w drodze  ustawy i tylko w zakresie w  jakim nie narusza ona istoty tego prawa. Takie ograniczenie przewiduje art. 124b ustawy   z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Art. 124b cytowanej wyżej ustawy stanowi, że:

1.Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji,  a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.  Decyzja  o  zobowiązaniu  do udostępniania nieruchomości może być

także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

- 5 -

3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis art. 124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio.

 

W myśl art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 113  przez nieruchomość o nieuregulownym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe ( art. 113 ust. 6 ustawy  o gospodarce nieruchomościami). Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe ( art. 113 ust. 7 ustawy   o gospodarce nieruchomościami).

Prawami rzeczowymi ograniczonymi są służebność, użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka. Wyliczenie to jest naturalną konsekwencją ochrony tych praw, wynikającą z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Każdy z tych podmiotów musi jednak udowodnić swój przymiot strony dokumentem o przysługiwaniu określonego prawa rzeczowego. Ustalenie stron postępowania następuje na podstawie wpisów w księdze wieczystej, zbiorze dokumentów lub innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych oraz umów cywilnoprawnych a także prawomocnych orzeczeń sądu.

           

W wypisie z rejestru gruntów nr 1777, w którym działka oznaczona numerem 157/2            o powierzchni 0,3125 ha  k.m. 43 obręb Czeladź, gmina Czeladź, figuruje zapis właściciel Józef Radziszewski i Stanisława Radziszewska. W rejestrze tym nie ma adnotacji odnośnie numeru księgi wieczystej, zbioru dokumentów bądź innego dokumentu świadczącego o własności.

W dniu 6 lutego 2015 r. w Referacie Ewidencji Gruntów  Starostwa Powiatowego w Będzinie sprawdzono archiwalną dokumentację oraz zapisy w starych rejestrach ewidencyjnych, jednakże w dokumentach brak jest wzmianki na temat tytułu własności dotyczącego działki położonej w gminie Będzin ozn. nr 157/2 k.m. 43 obręb Czeladź, wpisanej jako własność Józefa Radziszewskiego syna Władysław i Stanisławy Radziszewskiej córki Andrzeja i Zofii.

W starych pisanych rejestrach pod pozycją rejestrową nr  53, w grupie rejestrowej 6, numer osoby władającej 1777, zapisana jest nieruchomość położona w Czeladzi ozn. nr 157 k.m. 43  o powierzchni 3306 m.kw., a następnie pod pozycją rejestrową nr  53, w grupie rejestrowej 6a, numer osoby władającej 1777,  wpisane zostały działki o numerach: 157/1 o powierzchni 181 m.kw. k.m. 43 i 157/2 o powierzchni 3125 m.kw., k.m. 43, jako własność Józefa Radziszewskiego syna Władysława i Antoniny i Stanisławy Radziszewskiej córki Andrzeja i Zofii.

W archiwum Referatu Ewidencji Gruntów  Starostwa Powiatowego w Będzinie w dowodach zmian pod zmianą nr 269/77 odszukano akt własności ziemi z dnia 16.11.1976 r. nr Rlg.ON-451/374/Czel/76 Naczelnika Miasta Czeladzi, bez nadanej klauzuli ostateczności, w którym figuruje działka położona w Czeladzi ozn. nr 157 k.m. 43 o powierzchni 0,3306 ha  jako własność Józefa Radziszewskiego syna Władysława i Antoniny i Stanisławy Radziszewskiej córki Andrzeja i Zofii.  

 

- 6 -

Przy piśmie z dnia 16 lutego 2015 r. Nr BK-GN.6870.33.2015 Urzędu Miejskiego w Czeladzi przekazana została potwierdzona z zgodność z oryginałem kserokopia aktu własności ziemi z dnia 16.11.1976r. nr Rlg.ON-451/374/Czel/76 Naczelnika Miasta Czeladzi.

            Tutejsze Starostwo pismem z dnia 6 lutego 2015 r. nr WGN-I.6821.5.2015 wystąpiło do Sądu Rejonowego w Będzinie V Wydziału Ksiąg Wieczystych  o sprawdzenie czy na nazwisko Józefa Radziszewskiego syna Władysława i Antoniny i Stanisławy Radziszewskiej córki Andrzeja i Zofii założona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Sąd Rejonowy  w Będzinie V Wydziału Ksiąg Wieczystych w piśmie z dnia 12 lutego 2015 r.  znak DZKO/KA1B/00000025/15, poinformował, iż w księdze wieczystej nr KA1B/00010868/8 jako właściciel figuruje Józef Radziszewski syna Władysława i Antoniny.

W księdze wieczystej nr KA1B/00010868/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie jako współwłaściciele  nieruchomości oznaczonej numerem 3230 o powierzchni 0,3536 ha, położonej w Czeladzi przy ul. Szybikowej figurują Józef Radziszewski syn Władysława i Antoniny i Stanisława Radziszewska córka Andrzeja i Zofii.

Z analizy powyższych dokumentów wynika, iż działki ozn. nr 157/2 i 157/1 k.m. 43 pochodzą z aktu własności ziemi z dnia 16.11.1976 r. nr Rlg.ON-451/374/Czel/76 Naczelnika Miasta Czeladzi i księgi wieczystej nr KA1B/00010868/8.

Reasumując, należy stwierdzić, że w obrocie prawnym znajduje się dokument potwierdzający własność ww. działki ozn. nr 157/2 k.m. 43 obręb Czeladź.

Należy tutaj zaznaczyć, zgodnie ze skróconymi odpisami aktów  zgonu z dnia 16 stycznia 2015 r.: nr 323/2001 Urzędu Stanu Cywilnego  w  Sosnowcu  i nr 539/1997 Urzędu Stanu Cywilnego  w  Czeladzi Józef Radziszewski i Stanisława Radziszewska nie żyją.  W pismach: z dnia  23 stycznia 2015 r. sygn. akt I L.dz. 48/15 i  I L.dz. 59/15 Sądu Rejonowego w Będzinie Wydziału I Cywilnego poinformowano, że po sprawdzeniu w skorowidzach alfabetycznych I Ns  w  latach 2001 – 2014  i 1997 – 2015 nie figurują nazwiska zmarłych Radziszewskiego Józefa i Radziszewskiej Stanisławy.

Nie odszukano też Aktów Poświadczenia Dziedziczenia na stronie internetowej http://www.rejestry.net.pl Krajowej Rady Notarialnej po ww. osobach.

W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, iż działka  ozn. nr 157/2 k.m. 43, obręb Czeladź, gmina Czeladź  posiada nieuregulowany stan prawny.

W trakcie prowadzonego postępowania Starosta Będziński, działając na podstawie art. 124b ust. 1 oraz art.114 ust.3 i 4,  w związku z art. 124a ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518),  w celu ustalenia osób, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na tablicy   ogłoszeń   Starostwa   Powiatowego   w Będzinie, Urzędu Miasta Czeladź, na okres  2 miesięcy podał  do  publicznej   wiadomości  informację   o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie ukazało się również   na   stronach   internetowych   tutejszego   Starostwa   oraz   w    prasie   o    zasięgu  ogólnopolskim Dziennik Gazeta Prawna - w dniu  30 marca 2015 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu, nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 8 czerwca 2015 r. nr WGN-I.6821.5.2015 zostało  wszczęte z dniem 19 czerwca 2015 r. niniejsze postępowanie oraz podane  do publicznej wiadomości na okres 14 dni, na stronach internetowych, na tablicach ogłoszeń tutejszego Starostwa, Urzędu Miasta Czeladź.

W rozstrzyganej sprawie bezspornym jest, iż przedmiotowa inwestycja  polegająca na remoncie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-

 

- 7 -

Dąbrówka jest inwestycją celu publicznego. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, biegnąca przez wiele nieruchomości, stanowiących własność różnych właścicieli.

Nie budzi również wątpliwości fakt, że skoro z uwagi na zły stan techniczny ww. linii zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu linii Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka.

Planowany remont linii napowietrznych relacji  Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka   nie   zmieni   w   żadnym   stopniu   ich   podstawowych parametrów

technicznych (napięcie znamionowe, długość linii). Pozwoli jedynie na odtworzenie stanu pierwotnego. Do przeprowadzenia remontu  wykorzystane  zostaną wyroby budowlane inne (przewody robocze, izolatory, elementy konstrukcyjne słupów) niż użyto kilkadziesiąt lat temu do budowy wspomnianych linii. Linie 110 kV Łagisza – Dąbrówka, Łagisza – Milowice – Dąbrówka zostały wybudowane w roku 1968. Remont linii umożliwi dalszą ich eksploatację  oraz przyczyni się do zwiększenia pewności  i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz wyeliminuje zagrożenia związane z przekroczeniem zdolności przesyłowych linii ze względu na przyłączenie nowych jednostek wytwórczych w EC Katowice.

W myśl przepisów art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń stanowi cel publiczny, a zatem materialnoprawna przesłanka dopuszczalności udostępnienia nieruchomości została                       w przedmiotowej sprawie spełniona.

Biorąc pod uwagę ustalenia faktyczne i prawne należy stwierdzić, iż spełnione zostały przesłanki do wydania w trybie art. 124b ust.1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości celem w celu wykonania czynności związanych z remontemlinii elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego  pn.: Modernizacja linii 110 kV  Łagisza-Dąbrówka, Łagisza - Milowice-Dąbrówka.

         Stosownie z dyspozycją art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po wykonaniu powołanej na wstępie inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków - zgodnie z punktem 2 sentencji niniejszej decyzji - zobowiązana jest niezwłocznie przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, należało orzec jak w sentencji.

 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego – za pośrednictwem  Starosty Będzińskiego – w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załączniki:

- 1egz. mapy w skali 1:1000

 

 

 

 

 

 

- 8 -

Otrzymują:

1. Pan Jakub Materna

    Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

    Rzeszów Sp. z o.o.

    ul. Przemysłowa  1, 35-105  Rzeszów

    Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.  z siedzibą

    w Krakowie,  ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

2.a.a.

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Czeladź

ul. 11 Listopada 20,  42-500 Będzin

/celem podania decyzji do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty i wywieszenie

w Urzędzie Miasta Czeladź  na okres 14 dni

za potwierdzeniem oraz zwrot do tut. Starostwa

po upływie ww. terminu/

 

 

 

Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz. 1628  z późn. zm.).

 

                                                        Inspektor  Grażyna Stolarz

               

...........................................

 

Będzin, 2015-07-30                                                                                                       WGN-I.6821.5.201

 

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

 

 

Program do wprowadzania danych w starym SIO w wersji 3.19 wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 14 sierpnia 2015 roku.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

 

            W trakcie sporządzania sprawozdań w systemie informacji oświatowej bardzo prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie http://www.cie.men.gov.pl oraz z korzystania ze „Strefy dla zalogowanych”  na stronie https://sio.men.gov.pl.

 

            Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na aktualizację numerów REGON oraz adresów e-mail oraz ich zgodność zarówno w tzw. „starym SIO” jak i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Przypominamy także, że od wersji 3.17 w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

 

Ze względu na potrzebę kontaktu z Państwem, prosimy o aktualizację adresów e-mail w tzw. „Starym SIO" i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

 

Dokument elektroniczny zawierający dane z baz danych oświatowych można przesłać oraz zestawienie zbiorcze potwierdzone podpisem dyrektora placówki należy przekazać do Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 do dnia 5 października br.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie