mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz §  40  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

ZAWIADAMIA

 

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru Powiatu Będzińskiego.

 

Wyłożenie nastąpi w terminie:

od 23.08.2021r.   do 10.09.2021r.

w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - w godz. 730 do 1700, wtorek, środa, czwartek -
w godz. 730 do 1530 , piątek - w godz. od 730 do 1400

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Ignacego Krasickiego 17.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, które zostaną udokumentowane w formie protokołu.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Będzinie posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od dnia 10.09.2021 r. rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń, po czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia uwagi czy zastrzeżenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz sposobie ich  rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Strony zainteresowane wglądem do projektu operatu opisowo-kartograficznego proszone są o posiadanie przy sobie  dokumentami tożsamości ze zdjęciem, umożliwiającym identyfikację osoby.

W imieniu właścicieli (władających) mogą występować odpowiednio upoważnieni przedstawiciele posiadający pisemne pełnomocnictwo, przy czym dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do listy osób obecnych na wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, przypomina się zainteresowanym właścicielom nieruchomości z terenu Powiatu Będzińskiego o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W  tej nietypowej i trudnej dla nas sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkim których dotyczy niniejsze zawiadomienie, w związku z tym mile widziane byłoby wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego z pracownikiem tut. urzędu. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 pod nr telefonu 32 36 80 760 do 763, 767,768.

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba

GEODETA POWIATOWY

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

 

 

 

UCHWAŁA NR 79/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości.

 

Na  podstawie  art.32  ust.2  pkt 3 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz. U.   z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art.13 ust.1, art. 25b i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 kwietnia 2022r. przeznaczyć do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie lokale użytkowe  o łącznej  powierzchni 411 m2, w tym 306m2 na powierzchnię biurową a 105m2 na powierzchnię magazynową, usytuowane  na  parterze   budynku   Starostwa   Powiatowego   w Będzinie   przy   ul.   Ignacego   Krasickiego   17,   zgodnie   z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Ustalić stawkę czynszu z tytułu najmu w wysokości 22 zł/m2 netto za powierzchnię biurową i 14 zł/m2

netto za powierzchnię magazynową.

§ 3. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec......................................

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk..............................

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ..........................................

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

Członek Zarządu: Marek Rajca ..................................................


 

 

Załącznik do uchwały

Nr 79/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomości lokalowe położone przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie

 

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Lokale użytkowe o łącznej pow. 411m2 położone są w budynku przy ul. Ignacego  Krasickiego 17 w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką 20/11 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,4466 ha, obręb Będzin, oznaczoną  użytkiem  gruntowym    o symbolu Bi – inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00037310/7. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący roszczenia wobec Powiatu Będzińskiego o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości objętej niniejsza księgą wieczystą na warunkach określonych w akcie notarialnym będącym podstawą wpisu niniejszego roszczenia. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który stanowi własność Spółki Geatin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego. Przeznaczone do oddania w najem lokale użytkowe o pow. 411m2 usytuowane są na parterze budynku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzoną Uchwałą nr XLVI/855/2009 z dnia 30.11.2019r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod teren usług publicznych (symbol planu 6UP).

 

CEL NAJMU: pomieszczenia biurowe i magazynowe

 

POWIERZCHNIA NAJMU: pomieszczenia biurowe: 306m2

                                     pomieszczenia magazynowe: 105m2

 

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU: 3 lata

 

MIESIĘCZNA  WYSOKOŚĆ  OPŁATY  Z  TYTUŁU  NAJMU:  22  zł/m2   netto  pow. biurowej i 14 zł/m2 netto pow. magazynowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek

według  obowiązującej  stawki.  Wysokość  czynszu  może  raz  w  roku  ulec  podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 20 dnia każdego miesiąca

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Wywieszono……………….

Zdjęto………………………


 

UZASADNIENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąca dotychczasowym najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni 411m2, usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie, wystąpiła z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu.

Lokale wykorzystywane są przez ARiMR do prowadzenia działalności na rzecz rolników z terenu Powiatu Będzińskiego.

Dotychczasowa umowa najmu zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.03.2022r. Z uwagi na wewnętrzne procedury obowiązujące w ARiMR decyzje w sprawie kontynuacji umowy najmu muszą być podjęte przed terminem jej wygaśnięcia.

Dochód z najmu zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 78/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

 

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu

nieruchomości

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.        z 2020 r. poz. 920), art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), oraz Uchwały nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca  2021r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gruntowej  położonej   w Wojkowicach, Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Będzińskiego przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Wojkowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer  89/3  o pow.  0,0445  ha  zapisaną  w księdze  wieczystej  nr  KA1B/00012944/9  Sądu  Rejonowego   w Będzinie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

 

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec........................................

 

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk...............................

 

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ...........................................

 

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

 

Członek Zarządu: Marek Rajca ...................................................


 

Załącznik do uchwały Nr 78/21

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

informuje

o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działka  nr  89/3   o  pow.  0,0445  ha,  obręb  Żychcice,  oznaczona  użytkiem  gruntowym   o symbolu S-RV i S-RIVb - sady, grunty orne, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00012944/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt  zbliżony  do  bardzo  wydłużonego  prostokąta  –  szerokość  działki  około  5m.  Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT      w wysokości 23%.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16.07.2021r. do dnia 27.08.2021r.

3. Szczegółowych    informacji    udziela    Biuro    Gospodarki   Nieruchomościami    Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

wywieszono.........................................

zdjęto...................................................

 


 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr XXVI/312/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. wyraziła zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dochód ze sprzedaży zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 188/21 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Preczów

 

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Preczów przy ul. Polnej 27 Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  38 o  powierzchni 1974 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne,  symbol ŁIV – łąki trwałe, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00049863/5,  działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek o powierzchni zabudowy: 76,00 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80% powierzchni zabudowy dla jednej kondygnacji: 60,80 m² , a kubatura około 243,20 m². Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Preczów,  przy ulicy Polnej 27, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty dość licznie samosiejkami drzew. W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości znajduje się zabudowa   wypoczynkowa    i    rekreacyjna    wraz  z  punktami     usługowymi     i   handlowymi.  Otoczenie  nieruchomości  stanowią  także  tereny  z    zielenią    wysoką,  zadrzewienia   oraz   nieruchomości      niezabudowane i niezagospodarowane. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej. Rok budowy budynku – przedwojenny.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów, zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Psary  nr XLVII/370/2010  z dnia 29.09.2010 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 14MN i w części na tereny rolnicze – symbol planu 11R.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  180 000,00 zł 

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od     02.07.2021     do   13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wywieszono: …………………..                                                                    

 

Zdjęto: …………………….

 

 
 
 
 

   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 192/21 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzyżowice

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Strzyżowice, Gmina Psary.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  1440/3 o  powierzchni 270 m² obręb Strzyżowice, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol ŁIII – łąka klasy III, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00018602/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Psary, obręb Strzyżowice przy ulicy Szosowej. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprzez działkę przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna oraz  sieć  teletechniczna,  dodatkowo  w pobliżu granicy działki zlokalizowane są słupy energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość jest przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z dnia 12.04.1995r. nr 12/95, okres wypowiedzenia wynosi  trzy miesiące.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, działka nr 1440/3, obręb Strzyżowice położona jest na terenie oznaczonym jako: 12R – tereny rolnicze.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  15 000,00 zł 

Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana  będzie  w  drodze  przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od  02.07.2021      do 13.08.2021

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

Wywieszono: …………….

 

Zdjęto: …………………

 

 

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 37 ust.1, art. 38 oraz art.40 ust. 1 pkt 2   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) w związku z art. 231 ust. 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn.zm )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału wynoszącego 1/12 w zabudowanej budynkiem garażu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Będzin, Gmina Będzin

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr  5/5 k.m. 35 o powierzchni 0,0437 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol  Bi  –   inne   tereny   zabudowane,    dla    której   Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00018106/5. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Właścicielem nieruchomości jest  Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych: właściciele wyodrębnionych lokali niemieszkalnych (garaży).

Budynek transportu i łączności (garaż) o powierzchni użytkowej 18 m2, usytuowany w kompleksie garażowym wybudowanym około 2000r.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa będąca  własnością  Skarbu  Państwa,  położona  w Będzinie, przy ul. 11 Listopada posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z 12 lokali garażowych. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, teletechnika, ciepłociąg.   Lokal   garażowy   zlokalizowany   jest   w   budynku   parterowym   o konstrukcji murowanej. Instalacje wewnętrzne: energia  elektryczna.  Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  18 m2.  Część  działki nr 5/5 (udział   w gruncie wynoszący 1/12) o powierzchni 39 m2, objęta jest umową dzierżawy z dn.30.07.2018r. Garaż nr 10 posadowiony na działce stanowi własność dzierżawcy.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zatwierdzonym uchwałą nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca  2018 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu – J18.KSg – teren garaży.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA WYWOŁAWCZA  UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI:  12.855,00 zł.

Do  ceny   udziału   w   nieruchomości   uzyskanej   w   przetargu   doliczony   zostanie   podatek   VAT  w wysokości 23%. Cena udziału w nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

 

UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:

Wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego dokonano  mając  na  uwadze  art.  231 § 2  ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny zgodnie z którym właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Przetarg ogranicza się do osób lub podmiotów, które spełniają następujące warunki:

- legitymują się pozwoleniem na budowę garażu, położonego na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

- posiadają umowę dzierżawy zawartą na udział w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

- wybudowały obiekt ze środków własnych lub są następcami prawnymi osób, które wybudowały obiekt z własnych środków.

 

UDZIAŁ W PRZETARGU OGRANICZONYM:

Osoby,  które  zamierzają  wziąć  udział  w  przetargu  ustnym  ograniczonym winne zgłosić ten fakt   w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w pokoju 113 w terminie do dnia 27 lipca 2021r. do godz. 13:00 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony- ul. 11 Listopada ”.

Do zgłoszenia udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć:

-  kopię pozwolenia na budowę obiektu budowlanego (garażu),

-  kopię umowy dzierżawy  udziału w nieruchomości na której znajduje się obiekt budowlany (garaż),

- kopię umowy kupna-sprzedaży obiektu budowlanego (garażu) w przypadku następców prawnych osób, które obiekt wybudowały z własnych środków,

lub

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że obiekt budowlany (garaż) posadowiony na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5  został wybudowany ze środków własnych oferenta lub jego poprzednika prawnego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 5/5:

Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 25% ceny brutto nieruchomości  ustalonej  w  przetargu ( płatna  w  całości  przed  zawarciem  umowy  oddania  gruntu  w użytkowanie wieczyste). Opłata roczna z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 1% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna może  być  aktualizowana  na  skutek  zmiany  wartości  gruntów  w okresach nie krótszych niż 3 lata.

 

Wadium w wysokości 1.300,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na rachunek :   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021r.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu ustnym ograniczonym mogą wziąć udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do przetargu ustnego zgodnie z opublikowaną listą osób oraz wpłacą wadium w  wyznaczonym  terminie  i wymaganej wysokości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób (wspólników). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021r. o godz. 10:00 w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 118 ( I piętro ).

 

Pierwsza  opłata  z  tytułu  oddania  udziału  w  nieruchomości  w  użytkowanie  wieczyste,  ustalona  w oparciu o uzyskaną w przetargu cenę nieruchomości, płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

 

Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie