mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA


na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Będzinie.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Działka nr 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 0,0931 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu Bi - inne tereny zabudowane, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00022438/2. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego.

Własność: Powiat Będziński.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w Będzinie, obręb Będzin, na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo-handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno-usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi – tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY – symbol planu 3 UPo.
Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowousługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.
Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.


CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

DODATKOWE INFORMACJE:
1.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)
2.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 28.05.2021r. do dnia 09.07.2021r.
3.Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w gminie Mierzęcice OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działki numer 120 i 121 obręb Przeczyce, arkusz mapy 1 o powierzchni łącznej  3237m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr - drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta CZ1Z/00076536/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Mierzęcice, obręb Przeczyce. Działki stanowią drogi wewnętrzne – ul. Polną i Spokojną w Przeczycach.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XX/111/2008 z dnia 29 maja 2008r. przedmiotowe działki usytuowane są w obszarze dróg istniejących. Ponadto, część działki o numerze 121 usytuowana jest na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,3237 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                          STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                         SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

 

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie:

1. uchwały nr 8/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia SOPEL w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz uchwały nr 9/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru likwidatorów Stowarzyszenia;

2. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 05.02.2021 r.

wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „SOPEL” (NIP 6252331248, Regon 240564120) Będzin,   42-500 ul.I Krasickiego 25 wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271151 pod nazwą: „Stowarzyszenie „SOPEL” w likwidacji”.

Wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać do 10 czerwca 2021 r. do likwidatorów Stowarzyszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie, zgodnie z posiadaną wiedzą, nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich.

Likwidatorzy: Anna Gałuszka, Ewa Żurowska-Oleś, Edyta Janecka.

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

1. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. WYSPIAŃSKIEGO w Będzinie, ul. Teatralna 5,

2. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w Będzinie, ul. 11 Listopada 5,

3. ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH w Czeladzi, ul. Szpitalna 85,

4. POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Będzinie, ul. 11 Listopada 5.

 

 I.  Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone §1 lub §3 lub §6 lub §12 w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

II.   Wymagane dokumenty:

1. Oferta osoby przystępującej do konkursu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) - powinna zawierać następujące dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 lit. b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

2. Kandydat powinien w dniu przeprowadzenia konkursu posiadać ze sobą oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d)-g), l) i m) - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz z dopiskiem: konkurs na stanowisko dyrektora + nazwa szkoły/placówki" w terminie do dnia 28 maja 2021 r. godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, adres 42-500 Będzin, ul Jana Sączewskiego 6.

4. Nie dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej.

5. Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Będzińskiego.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie, telefonicznie lub na podany adres e-mail.

 

Uchwała Nr 46/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWYOZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: Część nieruchomość gruntowej położonej w Siewierzu oznaczonej numerem działki 885/3 o pow. całkowitej 0,2919ha, obręb Wojkowice Kościelne, oznaczonej użytkiem gruntowym dr-drogi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00081626/7. Własność: Powiat Będziński. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regatyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w stosunku do innych działek. Dział IV wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa do dzierżawy część nieruchomości stanowi teren poza pasem drogowym drogi powiatowej 4754S - ul.Marcinków.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Siewierz–Uchwała NrXLIX/315/2002 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 marca 2002r.przedmiotowa działka leży na terenie komunikacji dróg dojazdowych - symbol planu KD.

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki wykorzystywanej na cele rekreacyjne.

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 121 m2

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1,10zł netto/m2 na m-c.

Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynsz umoże raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17, zamieszczeniu na stronie internetowej oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie.


Wywieszono: 12.05.2021 r.
Zdjęto: ..............................

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie